Ważne dokumenty MP89

Dokumenty przedszkola

STATUT

Miejskiego Przedszkola nr 89 wchodzącego w skład Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr14

w Katowicach 2022

 

 

 

§ 1.

 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:
 1. Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 14 w Katowicach;
 2. ustawie   -   należy   przez   to   rozumieć   ustawę   z   dnia   14   grudnia   2016   r.      Prawo   oświatowe (Dz. U.  z  2021 r., poz. 1082 ze zm.);
 3. Statucie - należy przez to rozumieć statut Zespołu.

§ 2.

 1. Zespół jest zespołem publicznej szkoły podstawowej i publicznych przedszkoli.
 2. Siedzibą Zespołu jest budynek przy ul. Zielonogórskiej 23 w Katowicach z zastrzeżeniem, że zajęcia dydaktyczno – opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci grup przedszkolnych Miejskiego Przedszkola Nr 76 w Katowicach  będą  odbywały  się  w budynku  przy  ul.  Kołobrzeskiej  20a  w  Katowicach  oraz  Miejskiego Przedszkola Nr 89 w Katowicach,  będą odbywały się w budynku przy ul. Zadole 26A w Katowicach.
 3. W skład Zespołu wchodzą:
 1. Szkoła Podstawowa Nr 35 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adeli Korczyńskiej w Katowicach;
 2. Miejskie Przedszkole Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach,
 3. Miejskie Przedszkole Nr 76 w Katowicach,
 4. Miejskie Przedszkole Nr 89 w Katowicach.

§ 3.

 1. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
 2. Organizację, szczegółowe cele i zadania Szkoły Podstawowej Nr 35 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adeli Korczyńskiej w Katowicach, Miejskiego Przedszkola Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach, Miejskiego Przedszkola nr 76 w Katowicach oraz Miejskiego Przedszkola nr 89 w Katowicach, a także zadania nauczycieli  i innych  pracowników  szkoły / przedszkoli  oraz  prawa  i obowiązki  uczniów  i wychowanków określają ich statuty.

§ 4.

 1. Organem prowadzącym Zespół jest Miasto Katowice.
 2. Nadzór pedagogiczny nad  Zespołem  sprawuje  Śląski  Kurator Oświaty.

 

§ 5.

 1. Zachowuje się odrębność rad pedagogicznych oraz rad rodziców przedszkoli i szkoły podstawowej wchodzących w skład Zespołu.
 2. Organami Zespołu są:
 1. Dyrektor Zespołu;
 2. Rada Pedagogiczna Zespołu, obejmująca Radę Pedagogiczną przedszkoli i szkoły  wchodzących w skład Zespołu;
 3. Rada Rodziców Zespołu, obejmująca Rady Rodziców przedszkoli i szkoły wchodzących w skład Zespołu;
 4. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej.

§ 6.

 1. Dyrektor Zespołu jest jednocześnie Dyrektorem przedszkoli i szkoły wchodzących w skład Zespołu.
 2. Zespołem kieruje Dyrektor przy pomocy wicedyrektorów:
 1. Wicedyrektora ds. Szkoły Podstawowej nr 35 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adeli Korczyńskiej, Wicedyrektora ds. Miejskiego Przedszkola Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi, Wicedyrektora ds. Miejskiego Przedszkola Nr 76, Wicedyrektora ds. Miejskiego Przedszkola Nr 89
 2. Dla wymienionych stanowisk Dyrektor Zespołu opracowuje szczegółowy przydział czynności, uprawnień i odpowiedzialności.
 3. Wicedyrektor ds. Szkoły podczas nieobecności w pracy Dyrektora Zespołu przejmuje                          uprawnienia zgodnie z jego kompetencjami i odpowiada jednoosobowo za całokształt pracy Zespołu
 1. Dyrektor Zespołu w szczególności:
 1. kieruje bieżącą działalnością Zespołu i reprezentuje Zespół na zewnątrz;
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny;
 3. sprawuje opiekę nad uczniami i wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego   rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
 4. przewodniczy Radzie Pedagogicznej Zespołu;
 5. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
 6. wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa i niezwłocznie powiadamia o tym fakcie organ prowadzący oraz sprawujący nadzór pedagogiczny;
 7. dysponuje środkami finansowymi określonymi w  planie finansowym Zespołu i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
 8. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
 9. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji  praktyk pedagogicznych;
 10. zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu;
 11. powierza stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej Zespołu;
 12. przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom Zespołu;
 13. przyznaje nagrody i wyróżnienia oraz wymierza kary uczniom i wychowankom Zespołu;
 14. występuje  z  wnioskami,  po  zasięgnięciu  opinii  Rady  Pedagogicznej  Zespołu,  w  sprawie  odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu;
 15. dba o powierzone mienie.
 1. Dyrektor Zespołu odpowiada w szczególności za:
 1. poziom uzyskiwanych wyników nauczania;
 2. właściwą organizację zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów i wychowanków;
 3. zgodność  funkcjonowania  Zespołu  z  przepisami  prawa,  niniejszego  statutu  oraz  statutów  szkoły i przedszkoli wchodzących w skład Zespołu;
 4. bezpieczne  i  higieniczne  warunki  w  szkole  i  przedszkolach  wchodzących  w  skład  Zespołu,  a także bezpieczne  i  higieniczne  warunki  uczestnictwa  w  zajęciach  organizowanych  poza  Zespołem,  zgodnie z odrębnymi przepisami;
 5. prowadzenie dokumentacji pracowniczej, uczniowskiej i wychowanków zgodnie z odrębnymi przepisami;
 6. właściwe zabezpieczenie i stosowanie pieczęci i druków ścisłego zarachowania;
 7. prawidłowe wykorzystanie środków finansowych określonych w planie finansowym Zespołu;
 8. stan majątku Zespołu.
 1. Stanowisko Dyrektora Zespołu powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Zespół zgodnie z ustawą.

§ 7.

 1. Rada Pedagogiczna Zespołu wykonuje zadania i kompetencje określone w ustawie i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności.
 1. zatwierdza plan pracy Zespołu;
 2. zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów;
 3. podejmuje uchwały w sprawie eksperymentów pedagogicznych;
 4. ustala plan organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 5. podejmuje uchwały w sprawie przeniesienia ucznia do innej klasy lub szkoły oraz uchwały w sprawie skreślenia z listy uczestników zajęć;
 6. ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Zespołem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły i placówki wchodzących w skład Zespołu;
 7. występuje do uprawnionego organu z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego;
 8. uchwala i nowelizuje regulaminy;
 9. uchwala zmiany w statucie Zespołu.
 1. Rada Pedagogiczna Zespołu opiniuje w szczególności:
 1. organizację pracy Zespołu, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych i rozwijających zainteresowania i zdolności;
 2. projekt planu finansowego Zespołu;
 3. wnioski Dyrektora Zespołu o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 4. propozycje  Dyrektora  Zespołu  w  sprawach  przydziału  nauczycielom  stałych  prac  i  zajęć  w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 5. propozycje Dyrektora Zespołu w sprawie powołania wicedyrektora/wicedyrektorów lub obsadzania innych stanowisk kierowniczych.

§ 8.

 1. Rada  Rodziców  Zespołu  wykonuje  zadania  i  kompetencje  określone  w  ustawie  i  przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
 1. przedstawia innym organom Zespołu, organowi prowadzącemu Zespół, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny wnioski i opinie w sprawach dotyczących działania i funkcjonowania szkoły i placówek wchodzących w skład Zespołu;
 2. w  porozumieniu  z  Radą  Pedagogiczną  Zespołu  uchwala  program  wychowawczo-profilaktyczny  dla uczniów i wychowanków;
 3. opiniuje projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Zespołu;
 4. opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, o których mowa w art. 84 ust. 2, pkt. 2 ustawy.

§ 9.

 1. Samorząd Uczniowski tworzą uczniowie szkoły wchodzącej w skład Zespołu.
 2. Samorząd Uczniowski działa w oparciu o ustalony przez ogół uczniów regulamin.
 3. Regulamin, o którym mowa w ust. 2, nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu
 4. Samorząd  Uczniowski  przedstawia  Radzie  Pedagogicznej  Zespołu  i Dyrektorowi  Zespołu  wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły wchodzącej w skład Zespołu, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
 
 1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych potrzeb i zainteresowań;
 4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 5. prawo   organizowania   działalności   kulturalnej,   oświatowej,   sportowej   oraz   rozrywkowej  zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Zespołu;
 6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

 

§ 10.

 1. Organy Zespołu wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.
 2. Każdy  organ  ma  możliwość  swobodnego  działania  i  podejmowania  decyzji  w granicach  swoich kompetencji określonych w obowiązujących przepisach i niniejszym statucie.
 3. Wszelkie sprawy sporne pomiędzy organami Zespołu rozstrzygane przez Dyrektora Zespołu.

§ 11.

Zespół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 12.

Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 13.

Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.

§ 14.

Zespół nie posiada osobowości prawnej.

§ 15.

 1. Zespół  prowadzi  gospodarkę  finansową  na  zasadach  jednostki  budżetowej,  rozliczającej  się bezpośrednio z budżetem miasta Katowice.
 2. Obsługę finansowo księgową Zespołu prowadzi Centrum Usług Wspólnych w Katowicach.

§ 16.

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Zespołu regulują odrębne przepisy.

§ 17.

Postanowienia  zawarte  w  statutach  Szkoły  Podstawowej  Nr  35  z  Oddziałami  Dwujęzycznymi im. Adeli   Korczyńskiej   w Katowicach,   Miejskiego   Przedszkola   Nr   15   z   Oddziałami   Integracyjnymi w  Katowicach,  Miejskiego  Przedszkola  Nr  76  w  Katowicach oraz  Miejskiego  Przedszkola  nr  89 w Katowicach pozostają w mocy za wyjątkiem uregulowanych odmiennie w niniejszym statucie.

§ 18.

Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2022r.

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Miejskie Przedszkole nr 89 w Katowicach
  Miejskie Przedszkole nr 89
  40-719 Katowice
  ul. Zadole 26a
 • 32 25 45 760;

Galeria zdjęć