SIEDZIBA DYREKTOR ORGAN PRZEDSZKOLA STATUT REGULAMIN ZFŚS STRUKTURA PRZEDSZKOLA CELE I ZADANIA TRYB DZIAŁANIA ZASADY ODPŁATNOŚCI BIP MAJĄTEK REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE KONTROLE OGŁOSZENIA REDAKCJA BIP INSTRUKCJA OBSŁUGI BIP INWENTARZ OFERTY PRACY OFERTY PRACY-ogłoszenie wyników ZAMÓWIENIA PUBLICZNE-zaproszenie do składania ofert PODSTAWA PRAWNA BIP DZIENNIK ZMIAN BIP INSPEKTOR OCHRONY DANYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE Informacja o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Deklaracja dostępności

REGULAMIN ZFŚS

 


 

REGULAMIN

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

ZSP nr14 W KATOWICACH

 

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1.

 

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany  został na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 04.03.1994 o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U. nr 70, poz. 335 z 1996r. ze zm.)
 2. Ustawy z dnia 23.05.1991 o Związkach Zawodowych (Dz.U. nr 55, poz. 234 z 1991r. ze zm.)
 3. Ustawy z dnia 26.01.1982 Karta Nauczyciela (teks jednolity Dz.U. nr 97, poz. 674 z 2006r. ze zm.))
 4. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalenia przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. nr 43, poz. 168 ze zm.),

 

§ 2.

 

 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej „Regulaminem” ZSP nr14( MP89), określa zasady przeznaczania środków na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej oraz zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowych z Funduszu.
 2. Ilekroć w regulaminie mowa jest o :

1) przedszkolu, rozumie się przez to ZSP nr14  (MP nr 89) w Katowicach,

      2) dyrektorze, rozumie się przez to dyrektora ZSP nr14

          w  Katowicach z siedzibą przy ul. Zadole26A

      3) pracowniku, rozumie się przez to pracowników pedagogicznych

                i niepedagogicznych zatrudnionych w ZSP nr14 Katowicach w

                 pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy na czas określony lub nieokreślony

                   na    podstawie umowy o prace lub mianowania.

 1. Funduszem administruje dyrektor ZSP nr14 w Katowicach przy Komisji Socjalnej.
 2. Skład, tryb powoływania oraz szczegółowe zadania Komisji Socjalnej określa § 7 niniejszego regulaminu.

 

 

II. TWORZENIE FUNDUSZU

§ 3.

 1. Fundusz tworzy się:

       1) Dla nauczycieli i nauczycieli będących emerytami i rencistami- z odpisu ustalonego

           na podstawie art. 53 Karty Nauczyciela.

       2) Dla pracowników nie będących nauczycielami, emerytów i rencistów-byłych

           pracowników-z odpisu naliczanego zgodnie z postanowieniami ustawy o ZFŚS

 1. Środki Funduszu mogą być  zwiększone o:

1)darowizny oraz zapisy osób fizycznych i prawnych,

2)przychody z tytułu sprzedaży, dzierżawy i likwidacji środków trwałych służących działalności socjalnej,

3)inne środki określone w przepisach.

 

§ 4

 

1.Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

2. Środki Funduszu gromadzone są na rachunku bankowym

 

III. OSOBY UPRAWNIONE DO ŚWIADCZEŃ

 

§ 5.

 

Ze świadczeń Funduszu mogą korzystać:

 1. Pracownicy – nauczyciele i pracownicy nie będący nauczycielami zatrudnieni w przedszkolu na podstawie umowy o pracę lub mianowania w pełnym i nie pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony i nieokreślony.
 2. Pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, wychowawczych lub zdrowotnych.
 3. Emeryci i renciści – byli pracownicy przedszkola, dla których Przedszkole było ostatnim miejscem zatrudnienia przed przejściem na emeryturę lub rentę oraz byli pracownicy zlikwidowanych placówek, których Przedszkole obejmuje opieką socjalną na podstawie skierowania Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Katowice
 4. Członkowie rodzin osób wymienionych w pkt. 1 – 3 oraz członkowie rodzin po zmarłych pracownikach, emerytach i rencistach jeżeli pozostawali na ich utrzymaniu.
 5. Członkami rodzin, o których mowa w pkt. 4 są:

1)współmałżonek,

2)dzieci własne, przysposobione i przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, pozostające na utrzymaniu i wychowaniu od 1 roku do ukończenia 18 lat,

3)dzieci studiujące, nie mające własnego źródła utrzymania do 25 roku życia,

 1. W przypadku zbiegu uprawnień do świadczeń socjalnych z tytułu posiadania statusu emeryta, rencisty oraz z tytułu pozostawania w zatrudnieniu w przedszkolu, emeryci i renciści są uprawnieni tylko do jednego korzystniejszego świadczenia przewidzianego regulaminem ZFŚS.
 2. Ze świadczeń w zakresie pomocy mieszkaniowej mogą korzystać osoby wymienione w pkt. 1, 2, 3 z wyjątkiem pracowników zatrudnionych na czas określony.

 

IV. PRZEZNACZENIE FUNDUSZU

 

§ 6.

 

 1. Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 80 w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi ustala w terminie do 31 marca każdego roku plan finansowy Funduszu (załącznik nr 1) oraz roczny preliminarz dochodów i wydatków Funduszu (załącznik nr 2).
 2. Środki Funduszu nie mogą być wykorzystane na inne, niż zawarte   w regulaminie cele, a zobowiązania Funduszu nie mogą przekraczać zgromadzonych na rachunku bankowym środków.
 3. Zgodnie z art. 53 ust. 1a Karty Nauczyciela z odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach                  o Funduszu. Wysokość świadczenia jest ustalana proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela   w danym roku szkolnym.
 4. Przyznanie świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej  do korzystania z Funduszu.
 5. Środkami Funduszu administruje dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 89, podejmując decyzję o przyznaniu uprawnionym osobom usług, świadczeń i dopłat w uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi. W przypadku ubiegania się o świadczenie przez dyrektora, decyzję podejmuje dyrektor w uzgodnieniu ze Związkami Zawodowymi. Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 89 może zlecić komisji socjalnej lub upoważnionym pracownikom zadanie zbierania, rejestracji i kwalifikowania złożonych wniosków i podań zgodnie  z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 6. Fundusz służy wykorzystaniu zbiorowemu. Nieskorzystanie z niego  przez uprawnioną osobę nie jest podstawą do żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu lub odszkodowania.
 7. W przypadku likwidacji Miejskiego Przedszkola Nr 89 organ prowadzący  wskaże inną placówkę, w której będzie naliczany odpis na ZFŚS na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanej placówki. Osoby te korzystają z usług                  i świadczeń finansowanych z Funduszu na zasadach i warunkach ustalonych w regulaminie obowiązujących w danej placówce.
 8. Pracownik, któremu nie przyznano usług, świadczeń i dopłat z Funduszu, może wystąpić do dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 89 z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie jego podania, zwracając uwagę na naruszenie Regulaminu.
 9. Wniosek pracownika o ponowne rozpatrzenie prośby winien zawierać:

1)dane personalne wnioskodawcy,

2)wskazanie usług, świadczeń lub dopłat będących przedmiotem wniosku,

3)wskazanie punktu Regulaminu, który został naruszony.

 1.  Wniosek winien być złożony w terminie 7 dni od daty podjęcia przez dyrektora 

      decyzji o nie przyznaniu świadczenia.

 1.  Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 89 w terminie 14 dni rozpatruje wniosek

      i po zasięgnięciu opinii jak w ust. 4. podejmuje ostateczną decyzję,  

      powiadamiając o niej wnioskodawcę.

 

V. ZASADY POWOŁYWANIA KOMISJI SOCJALNEJ, ZAKRES JEJ OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ

 

§ 7

 

1.Komisję Socjalną powołuje dyrektor zespołu.

2. W skład Komisji Socjalnej wchodzi:

1)dwóch  przedstawicieli załogi  wybranych przez ogół zatrudnionych na zebraniu ogólnym w sposób tajny

2)po jednym przedstawicielu Związków Zawodowych działających w ZSP nr14 mających pełnomocnictwo swojego związku

3.  Kadencja Komisji Socjalnej trwa trzy lata.

4. W przypadku zmniejszenia się składu Komisji Socjalnej w związku z odejściem z pracy jej członka, skład Komisji zostaje uzupełniany z zachowaniem składu określonego w pkt. 2.

5.Komisja ze swojego składu powołuje przewodniczącego i sekretarza.

6.Zebrania Komisji odbywają się raz na kwartał i dodatkowo na wniosek dyrektora ZSP , posiedzenia Komisji są protokołowane.

7. Do zadań Komisji należy:

   1) sporządzanie planów wykorzystania środków funduszu,

   2) opracowywanie corocznych aneksów określających maksymalne kwoty dopłat

       do poszczególnych rodzajów świadczeń socjalnych,

3)przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków oraz udzielanie opinii,

4)sporządzanie protokołów z odbytych posiedzeń,

5)przygotowywanie wniosków dotyczących zmian w regulaminie.

8.Komisja ma prawo do:

     1)  wglądu w dokumentację potwierdzającą osiągane przez rodzinę pracownika dochody,

 2) wnioskowania o przyznanie w szczególnie uzasadnionych sytuacjach, pomocy finansowej wyższej od ustalonej w rocznym planie,

     3) wnioskowanie o pozbawienie pracownika, o którym mowa w § 10 pkt. 4 prawa do korzystania ze świadczeń z Funduszu.

9. Członkowie Komisji są zobowiązani do zachowania tajemnicy przebiegu   posiedzeń, informując osoby zainteresowane tylko o końcowych ustaleniach.

10. Zainteresowani uzyskaniem pomocy z funduszu winni złożyć pisemne wnioski w wyznaczonych terminach bezpośrednio przewodniczącemu Komisji. Wzór wniosku stanowi (załącznik nr3)

 

VI. ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FUNDUSZU NA POSZCZEGÓLNE CELE I RODZAJE DZIAŁALNOŚCI SOCJALNEJ

 

§ 8

 

1.Środki Funduszu przeznaczane są na:

1)pomoc finansową przyznawaną dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, w miarę posiadanych środków finansowych,

2)wypłatę świadczenia urlopowego dla nauczycieli i pracujących nauczycieli – emerytów ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia w danym roku szkolnym w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,

3)dofinansowanie do wypoczynku  dla pracowników administracji i obsługi w okresie trwającym co najmniej 14 dni kalendarzowych,

4)dofinansowanie do wypoczynku dla emerytów i rencistów,

5)dofinansowanie wypoczynku wakacyjnego dla dzieci pracowników, emerytów i rencistów,

6)dofinansowanie do wyjazdów śródrocznych tzw. „zielonych szkół” dla dzieci pracowników będących uczniami kl. III szkół podstawowych. Dofinansowanie następuje do  faktycznie wniesionej opłaty

7)dofinansowanie udziału w imprezach kulturalno – oświatowych i sportowo – rekreacyjnych ,

8)paczki świąteczne dla dzieci w wieku od 1 – 13 lat,

 

 

 1. W przypadku niewykorzystania urlopu wypoczynkowego w naturze dofinansowanie

        nie przysługuje.

                                                                 § 9

 

  1. Wysokość dofinansowania z Funduszu uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej      i materialnej osoby uprawnionej. Świadczenia socjalne finansowane    z Funduszu nie są świadczeniami należnymi. Osoby, których wnioski zostały załatwione odmownie, nie mogą rościć pretensji o jakiekolwiek wypłaty z tego tytułu w późniejszym terminie.

2.  Podstawą do przyznania świadczeń jest średni dochód brutto przypadający na jedną  osobę w rodzinie z okresu ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc przyznania świadczenia.

3.Pracownik, emeryt, rencista zobowiązany jest w oświadczeniu wykazać faktyczną wysokość wszystkich dochodów brutto uzyskanych m.in.:

1) wynagrodzenia ze stosunku pracy, przy czym nagrodę jubileuszową oblicza

   się proporcjonalnie do okresu za jaki dokonano naliczenia,

2) umów cywilnych,

3)  emerytury,

 4) renty,          

5) zasiłku dla bezrobotnych,

 6) świadczenia i zasiłku przedemerytalnego,

 7) zasiłku rodzinnego i pielęgnacyjnego,

  8) otrzymywanych alimentów po odliczeniu płaconych na rzecz innych osób,

  9) renty rodzinnej,

10) dochodu z prowadzenia działalności gospodarczej,

 11) dochodu z prowadzenia gospodarstwa rolnego,

 12) świadczeń otrzymywanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przez osoby

     uprawnione wspólnie zamieszkujące i prowadzące wspólne gospodarstwo domowe.

 

4. Za dochód w rodzinie służący do obliczenia średniego dochodu, o którym mowa w ust. 2, uważa się łączne dochody brutto wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym uprawnionego, z uwzględnieniem:

 1. dochodów brutto uzyskiwanych z wynagrodzenia za pracę,
 2. zasiłków z ubezpieczenia społecznego otrzymywanych z tytułu choroby lub macierzyństwa,
 3. zasiłków na utrzymanie rodziny osób odbywających służbę wojskową,
 4. zasiłku dla bezrobotnych,
 5. dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej,
 6. świadczeń przyznawanych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych,
 7. emerytur i rent wraz ze wszystkimi dodatkami z wyjątkiem dodatku pielęgnacyjnego,
 8. przy ustalaniu średniego dochodu na osobę w rodzinie wlicza się także osobę niepracującą, zarejestrowaną w urzędzie pracy bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
 9. do rodziny, przy ustalaniu średniego dochodu na osobę, nie wlicza się:

- osób zdolnych do pracy, nie pracujących, nie uczących się i nie zarejestrowanych w urzędzie pracy.

                                                              

§ 10

 

 1. Osoba ubiegająca się o świadczenia  i usługi z Funduszu zobowiązana jest złożyć stosowny wniosek w tej sprawie (załącznik nr 3) wraz z oświadczeniem o wysokości uzyskanych dochodów.
 2. Dyrektor ma prawo zażądać udokumentowania informacji dotyczącej   dochodów,      o których mowa w § 9 stosownymi zaświadczeniami.
 3. Osoba uprawniona, która odmówi złożenia oświadczenia o dochodach zostanie zakwalifikowana do grupy uprawnionych o najwyższych dochodach na głowę rodziny.
 4. W przypadku stwierdzenia podania we wniosku przez osobę uprawnioną nieprawdziwych informacji o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej,  bądź jej umyślnego zatajenia, korzystająca w sposób bezprawny ze świadczenia                        z funduszu jest zobowiązany do natychmiastowego zwrotu całości pobranej kwoty świadczenia, a ponadto traci prawo do ubiegania się o  świadczenia określonym regulaminem przez okres trzech lat. O fakcie pozbawienia możliwości korzystania ze świadczeń socjalnych pracownik powiadamiany jest pisemnie przez dyrektora Przedszkola.

 

 

§ 11

 

 1. Dofinansowanie do indywidualnych form wypoczynku przysługuje dwa  razy     do roku w ramach posiadanych środków finansowych  i jest wypłacane począwszy od 15 czerwca danego roku.
 2. Dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży przysługuje 1 raz w ciągu roku kalendarzowego.
 3. Wysokość dopłat do wypoczynku dzieci i młodzieży przyznawane jest na podstawie kryterium dochodowego według tabeli stanowiącej (załącznik nr 4)  do niniejszego Regulaminu.
 4. Dzieciom pracowników zatrudnionych w kilku placówkach oświatowych równocześnie dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży uzależnione jest od sytuacji materialnej i życiowej pracownika.
 5. W przypadku zatrudnienia obojga rodziców w MP 89 dofinansowanie do wypoczynku dzieci i młodzieży przysługuje jednemu z nich.

 

§12

 

Dofinansowanie ze środków Funduszu do:

 1. wczasów zakupionych w biurach turystycznych, wczasów profilaktyczno – leczniczych oraz pobytu w krajowym sanatorium na leczeniu lub rekonwalescencji,
 2. wczasów organizowanych  we własnym zakresie – „wczasy pod gruszą”,

przyznawane jest na podstawie kryterium dochodowego, według tabeli, stanowiącej (załącznik nr 5)  do niniejszego Regulaminu.

 

§13

 

 1. Dofinansowanie działalności kulturalno – oświatowej i sportowo – rekreacyjnej obejmuje dofinansowanie;
 1. do zakupionych biletów wstępu do kin, teatrów, na koncerty, imprezy sportowo-rekreacyjne,
 2. do wycieczek turystyczno – krajoznawczych, do cen karnetów wstępu na basen itp.,

Wysokość i     zasady   dofinansowania       działalności, o której mowa w ust. 1 określa

(załącznik nr 6) do niniejszego Regulaminu

 

§14

 

 1. Pomoc materialna dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej jest udzielana w formie bezzwrotnej zapomogi pieniężnej.
 2. Okolicznościami uzasadniającymi udzielenie pomocy, której mowa w pkt.1, są:
 1. przewlekła choroba pracownika (także członka najbliższej rodziny),
 2. śmierć pracownika lub członka najbliższej rodziny (współmałżonek, rodzice, dzieci)
 3. wypadki losowe (np. pożar, utrata w wyniku kradzieży lub klęski żywiołowej środków materialnych i rzeczowych niezbędnych do samodzielnej egzystencji)
 4. inne.

§15

 

 1. Wysokość pomocy, o której mowa w §14 uzależniona jest od dochodu na członka rodziny, który nie przekracza:
  • 180% najniższej emerytury brutto aktualnie obowiązującej, opublikowanej w Monitorze Polskim
  • 210%  najniższej emerytury brutto w przypadku osób samotnych
 2. Każdorazowo w sprawie przyznania i ustalenia wysokości pomocy decyzję podejmuje pracodawca.
 3. Wysokość i zasady dofinansowania określa (załącznik nr 7) do niniejszego Regulaminu. 

 

§16

 

 1. Z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wypłacane jest nauczycielom w terminie do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe.
 2. Wysokość świadczenia urlopowego wynosi 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w II półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.
 3. Wysokość świadczenia urlopowego ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.

 

§17

 

Zasady udzielania pomocy z ZFŚS na cele mieszkaniowe oraz wzory dokumentów określi CUW, który na mocy porozumienia z ZSP nr14  będzie prowadził scentralizowany Fundusz Socjalny na cele mieszkaniowe.

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§18

 

 1. Regulamin Funduszu jest dokumentem ogólnodostępnym.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Zmian Regulaminu dokonuje się na piśmie w formie aneksów w trybie przyjętym dla jego ustalania..
 4. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

 

Uzgodniono                                                                                                                                  Zatwierdzam

ZNP  Oddział Katowice, Solidarność                                                                                        dyrektor ZSP nr14                                

 

(nazwy, pieczątki, nazwiska osób                                                                                      (data, pieczątka i podpis dyrektora)

biorących udział w uzgadnianiu, data)                                             

                  


 

Udostępniający: Dorota Łopieńska -Wójcik

Wytwarzający/Odpowiadający: Dorota Łopieńska -Wójcik 

czas udostępnienia: 2014.10.09

czas wytworzenia:2022.10.07

Aktualności

Kontakt

 • Miejskie Przedszkole nr 89 w Katowicach
  Miejskie Przedszkole nr 89
  40-719 Katowice
  ul. Zadole 26a
 • 32 25 45 760;

Galeria zdjęć