SIEDZIBA DYREKTOR ORGAN PRZEDSZKOLA STATUT REGULAMIN ZFŚS STRUKTURA PRZEDSZKOLA CELE I ZADANIA TRYB DZIAŁANIA ZASADY ODPŁATNOŚCI BIP MAJĄTEK REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE KONTROLE OGŁOSZENIA REDAKCJA BIP INSTRUKCJA OBSŁUGI BIP INWENTARZ OFERTY PRACY OFERTY PRACY-ogłoszenie wyników ZAMÓWIENIA PUBLICZNE-zaproszenie do składania ofert PODSTAWA PRAWNA BIP DZIENNIK ZMIAN BIP INSPEKTOR OCHRONY DANYCH SPRAWOZDANIE FINANSOWE Informacja o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

ZSP nr14 w Katowicach  zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej  zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do:

https://mp89katowice.edupage.org

 

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2015

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.09.2022

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej :

 1. dokumenty opublikowane przed dniem przed wejściem w życie ustawy  o dostępności cyfrowej są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,

 2. dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową,

 3. brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

Wyłączenia:

mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: [ 2020-08-28 ]. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest  dyrektor Aurelia Tomaszewska, v-ce dyrektor Dorota Łopieńska-Wójcik mp89katowice@interia.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 25 45 760. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

 1. Budynek ZSP nr14 (MP Nr 89) w Katowicach usytuowany jest przy ul. Zadole 26A Przedszkole znajduje na terenie dużego ogrodu.

 2. Aby wejść do przedszkola trzeba pokonać 6 schodów, istnieje podjazd , drzwi wejściowe do przedsionka szkoły i przedszkola otwierane są ręcznie.

 3. Aby wejść do przedszkola należy skorzystać z dzwonka.

 4. Kancelaria dyrektora znajduje się w pobliżu wejścia głównego, jest dostępna bez barier architektonicznych

 5. Przedszkole znajduje się na dwóch poziomach, brak wind, na piętro prowadzą schody

 6. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób głosowy (wyznaczony pracownik otwierający drzwi wejścia głównego).

 7. W budynku nie ma innych , platform informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 8. W pobliżu przedszkola znajduje się parking bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

 9. Możliwość wejścia z psem asystującym po poinformowaniu osób wpuszczających na teren przedszkola.

 10. Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i  online.

 11. Brak toalet publicznych, brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

 12. Dojazd transportem publicznym od ul. Zadole ( autobus), Armii Krajowej (autobus, dworzec PKP) trzeba dojść kilkadziesiat metrów do samego budynku.

 

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Deklaracja dostępności – BIP:

Udostępniający: Dorota Łopieńska-Wójcik

 

Aktualności

Kontakt

 • Miejskie Przedszkole nr 89 w Katowicach
  Miejskie Przedszkole nr 89
  40-719 Katowice
  ul. Zadole 26a
 • 32 25 45 760;

Galeria zdjęć